نویسنده = محمد بخشوده
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 43-56

طاهره آهنی؛ احمد علی رضایی؛ محمد بخشوده