راهکارهای توسعه استخرهای پرورش ماهیان سردآبی از دیدگاه پرورش‌دهندگان در مناطق روستایی زنجان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، زنجان، ایران