پژوهش‌های اقتصاد روستا (RURALECO) - نمایه نویسندگان