اهداف و چشم انداز

مجله پژوهش های اقتصادروستا، مکانی برای تحقیق، بحث، سیاست گذاری و فعالیت دربارة اقتصاد روستا در ایران فراهم می آورد. هدف این مجله، ترویچ پژوهش و افزایش علاقه در اقتصاد روستایی ایران و افزایش کاربرد اصول علمی به منظور حل مشکلات بخش کشاورزی، روستایی و مسائل مرتبط با آن، در سطح ملی می باشد. از اهداف دیگر این مجله، ایجاد ارتباط بین اقتصاددانان کشاورزی، اقتصاددانان روستایی و جامعه شناسان در سطوح محلی، ملی و بین المللی است. زمینه های تمرکز این مجله عبارتند از تجارت، آموزش، محیط زیست و پایداری، جهانی سازی، دولت، طرح ریزی، علوم و تکنولوژی، کارهای اجتماعی و رفاه اقتصادی، توریسم، مدیریت منابع آب و منابع طبیعی.

مجلۀ پژوهش های اقتصاد روستا، از هرگونه مشارکتی که باعث بالارفتن کیفیت مجله گردد، استقبال می نماید. تمامی مقاله ها، ابتدا توسط سردبیر بررسی گردیده و اگر از کیفیت مناسبی برخوردار بود و مطابق با اهداف مجله تشخیص داده شد، توسط داوران متخصص مستقل و به صورت ناشناس داوری خواهند گردید.