اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ولی بریم نژاد

اقتصاد کشاورزی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

vali.borimnejadgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مصطفی ازکیا

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران

mazkiaazkia.ir

محمد بخشوده

اقتصاد کشاورزی استاد، دانشگاه شیراز

bakhshoodehgmail.com

ولی بریم نژاد

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

vali.borimnejadgmail.com

داود ثمری

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

drsamariyahoo.com

حسن شبانعلی فمی

ترویج و توسعه کشاورزی استاد، دانشگاه تهران

hfamiut.ac.ir

علیرضا محسنی تبریزی

استاد، دانشگاه تهران

mohsenitut.ac.ir

سیدمهدی میردامادی

ترویج و توسعه کشاورزی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

mirdamadi.mehdigmail.com

سیدمقتدی هاشمی‌پرست

آمار دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

hashemiparast.smgmail.com

مدیر داخلی

نیو نوذری

اقتصاد کشاورزی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی

nivnozariyahoo.com