پژوهش‌های اقتصاد روستا (RURALECO) - واژه نامه اختصاصی