نویسنده = داود ثمری
تعداد مقالات: 2
1. ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 45-56

مهناز خوانساری اسدآبادی؛ داود ثمری؛ سید جمال فرج اله حسینی