نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

درآمدهای حاصل از فعالیت بخش غیر کشاورزی در نواحی روستایی سهم به سزایی از کل درآمد خانوار را به خود اختصاص می­دهد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت امرار معاش روستاییان حاشیه جنگل منطقه هزارجریب بهشهر در سال 1392، تعداد 160 خانوار را به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار داده است. از لحاظ روش، تحقیق کاربردی و از نظر داده­ها یک پژوهش میدانی و از جنبه نظری توصیفی و کمی است. ابزار جمع­آوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه است که با انجام مصاحبه حضوری با نمونه­های مورد بررسی، تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد درآمد حاصل از فعالیت دام-طیور بیشترین سهم را در بین منابع درآمدی خانوار غنی داشته است (2/36 درصد). درآمد جنگل در مرتبه بعدی 4/24 درصد درآمد کل سالانه خانوار غنی را شامل می­شود. همچنین، درآمد جنگل بیشترین سهم درآمدی را در بین خانوار فقیر به خود اختصاص داده است (4/43 درصد) و درآمد حاصل از فعالیت­های دام- طیور در مرتبه دوم در درآمد کل خانوار فقیر نقش دارند (14/27 درصد). افزایش درآمد خانوار باعث افزایش فرصت­های اشتغال می­شود به‌طوری‌که کاهش وابستگی به منابع جنگل و کاهش درآمد نسبی حاصل از منابع جنگل را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها