تحلیل آمیخته بازار روستایی برای عامل کنترل بیولوژیک آفت ساقه خوار برنج در شهرستان فومن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

در کشور ما، ضرورت انجام کنترل اصولی آفات، بیماری­ها و علف­های هرز با تأکید بر رعایت مسائل زیست‌محیطی و حفظ سلامت و بهداشت افراد جامعه بیش‌ازپیش احساس می­شود. در این تحقیق به بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازار روستایی برافزایش استفاده از عامل کنترل بیولوژیک ساقه خوار برنج در بین کشاورزان برنج­کار شهرستان فومن پرداخته‌شده است. نمونه آماری با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای سه مرحله­ای انتخاب و نمونه شامل 179 برنج‌کار هست. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چهار عنصر آمیخته بازار روستایی بر بازاریابی عامل کنترل بیولوژیک تأثیر دارد. آمیخته­ توزیع بیشترین اهمیت را در بازاریابی تریکو کارت داشته و سایر اجزای آمیخته بازار شامل قیمت، کیفیت و تبلیغ به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار دارند. رتبه­بندی اجزای تشکیل‌دهنده آمیخته‌ها، مشخص کرد که توزیع در مکان و زمان مناسب، بیشترین اهمیت و تبلیغات در نشریات کشاورزی و کلاس­های آموزشی کم­ترین اهمیت را در بین اجزای عناصر بازار روستایی دارند.

کلیدواژه‌ها