بررسی اثرات برق‌رسانی به روستاها بر رشد بخش کشاورزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری تخصصی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان‌، واحد علوم و تحقیقات‌، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران‌، ایران.

2 استادیار‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات تهران‌، گروه اقتصاد کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

انرژی عامل حیاتی است که نقش اساسی در تولید دارد. از این میان انرژی الکتریکی ازجمله مهم‌ترین انواع انرژی می‌باشد که با روند تقاضای رو به رشدی مواجه است‌، بر اساس آمار در سال 90 تنها سهم مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی معادل 3/16% از کل برق مصرفی کشور بوده است. برق‌رسانی به روستاها می‌تواند به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم، سهم مهمی در‌ رشد بخش کشاورزی ایفا کند. لذا در این مقاله سعی شده است که ارتباط میان ارزش‌افزوده بخش کشاورزی با تعداد روستاهای برق‌دار، سهم بخش کشاورزی از کل برق مصرفی در کشور، تعداد مشترکین برق در بخش کشاورزی‌، میزان مصرف برق در بخش کشاورزی و ارزش‌افزوده برق‌ بررسی گردد که برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری و رهیافت نمودارهای غیر سیکلی جهت‌دار و نیز آمارهای سالیانه (1390-1367) استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که از میان متغیرهای ملحوظ در الگو، تأثیر‌پذیری ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تعداد مشترکین برق بیشتر از سایرین بود. نتایج رهیافت نمودارهای غیر سیکلی جهت‌دار نیز حاکی از اثر‌پذیری متغیر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از متغیرهای تعداد مشترکین برق در بخش کشاورزی و سهم بخش کشاورزی از کل برق مصرفی کشور هست.

کلیدواژه‌ها