تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

3 استاد بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

اعتبارات مالی به‌عنوان یکی از راه‌های انباشت سرمایه و درنتیجه کاهش فقر روستایی حائز اهمیت می‌باشد. لذا در این مطالعه ابتدا رابطه بین اعتبارات مالی تخصیص داده‌شده به بخش کشاورزی و فقر روستایی بررسی می‌شود. سپس از طریق تعریف سناریوهای مختلف، آزمون می‌شود که تغییر در حجم اعتبارات مالی تخصیصی به بخش کشاورزی چه اثری بر فقر روستایی خواهد داشت. به‌منظور بررسی اهداف فوق، از برآورد الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) و همچنین شبیه‌سازی سناریوهای تعریف‌شده در مدل بیزین بهره‌گیری شده است. بدین منظور کلیه محاسبات و عملیات ریاضی این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews7و Matlab6و داده‌های سری زمانی 1391-1361 برای کشور ایران انجام‌شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت بر رشد درآمد و کاهش فقر در این بخش بوده است که این اثر مثبت با افزایش حجم اعتبارات حداقل تا دو برابر مقدار فعلی، روند افزایشی چشمگیری خواهد داشت. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که رشد درآمد در بخش کشاورزی نیز اثر‌گذاری مثبتی بر حجم اعتبارات اعطایی به این بخش دارد.

کلیدواژه‌ها