بررسی اثر سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، بخش اقتصاد کشاورزی و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بخش کشاورزی، نقش قابل‌توجهی در کاهش فقر، اشتغال و به‌طورکلی اقتصاد روستایی دارد. ازاین‌رو سرمایه‏گذاری در این بخش دارای اهمیت است. سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ضمن رشد تولید و به‌تبع آن کاهش فقر و افزایش اشتغال، می‏تواند منجر به کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه سرمایه‏گذاری کشاورزی با فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی در ایران طی دوره 1363-1386 می‏باشد. برای این منظور از یک سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می‏دهد که سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی، منجر به کاهش فقر، ضریب جینی و مهاجرت روستایی می‏شود. ازاین‌رو توصیه می‏شود، سیاست‌گذاران توجه ویژه‏ای به سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها