تحلیل استراتژیک جلب مشارکت روستاییان در سیستم‌های آبیاری پیشرفته از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان با بهره‌گیری از روش ترکیبی SWOT- ANP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سنقر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

مطالعه حاضر باهدف شناسایی عوامل درونی و بیرونی طرح شبکه آبیاری سنقر در استان کرمانشاه در جلب مشارکت کشاورزان و تعیین راهبردهای مناسب با توجه به وضعیت موجود منطقه و ارائه راهکارهای سازنده جهت جلب مشارکت کشاورزان در این‌گونه سیستم‌ها انجام‌شده است.این پژوهش ازلحاظ پارادایمی جزء تحقیقات ترکیبی(کیفی- کمی)، از منظر روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی و فن SWOTراهبردی و همچنین ازنظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه موردمطالعه، کشاورزان تحت پوشش شبکه آبیاری سنقر در استان کرمانشاه و کارشناسان مطلع و درگیر این شبکه در سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه بودند که به طریق هدفمند و فن گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شفاف‌سازی و آگاهی کامل کشاورزان نسبت به تمام ابعاد پروژه­ها، جلب اعتماد مردم و تلاش در جهت حفظ و تقویت آن با توجه به فرهنگ و آداب‌ورسوم مردم محلی، به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت درونی و عدم تعهد و اعتماد بین کشاورزان، تعاونی­ها، سایر ذینفعان و مسئولان و همچنین، عدم صلاحیت کادر اجرایی و صادق نبودن آن­ها، از مهم‌ترین نقاط ضعف درونی پیرامون مشارکت کشاورزان در طرح شبکه­ی آبیاری سنقر به شمار می­آیند. درعین‌حال، فراهم­سازی بستر لازم برای حضور کشاورزان در تمام فرایندهای پیاده­سازی پروژه­ها و امکان برقراری ارتباطات مستمر میان سازمان­های محلی، دولتی و کشاورزان مهم‌ترین فرصت­های بیرونی و عدم هماهنگی بین­بخشی در منطقه و تأکید و توجه بیش‌ازحد دولت به توسعه فیزیکی و صرفه­های اقتصادی پروژه­ها، از مهم‌ترین تهدیدهای بیرونی جلب مشارکت کشاورزان در شبکه آبیاری سنقر محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها