تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نویسنده مسئول

2 عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

امنیت غذایی بهطور کلی دسترسی همه مردم در همة اوقات به غذای کافی برای داشتن زندگی همراه با فعالیت و سلامتی می‌باشد. محاسبه شاخص استراتژی مقابلةغذایی یکی از دقیق‌ترین و ساده‌ترینروش‌های اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در هر جامعه می‌باشد. سطح امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان با استفاده از شاخص استراتژی مقابله غذایی و نمونه‌ای به حجم ۲۶۷ خانوار با استفاده از روش تخصیص متناسب با حجم از ۵ دهستان این شهرستان انتخاب و محاسبه گردید. نتایج شاخص استراتژی مقابله غذایی نشان داد خانوارهای مناطق روستایی گرگان سطح متفاوتی از عدم امنیت غذایی را تجربه می‌کنند. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار Spss نشان داد متغیرهای درآمد سرپرست خانوار و تعداد فرزندان خانوار، در فاصله اطمینان ۹۹% اثر معنی‌داری بر مقدار شاخص استراتژی مقابله داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها