تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از این مطالعة کیفی، بررسی تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی مردم روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه می‌باشد. داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه‌های عمیق، نیمه ساختارمند و مصاحبه‌های گروهی از 70 نفر از اهالی روستاهای منتخب جمع‌آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات متفاوتی را بر خانوارهای روستایی گذاشته‌ است که از مهم‌ترین این تأثیرات می‌توان به افزایش هزینه‌های اقتصادی خانوارهای روستایی، بروز اختلافات خانوادگی‌، کاهش قدرت خرید روستاییان، کمرنگ‌شدن فرهنگ کار در میان جوانان، کاهش امنیت غذایی روستاییان‌، بهینه‌سازی در مصرف آب و برق و سوخت در میان خانوارهای روستایی و کاهش فرهنگ مصرف‌گرایی در بین خانوارهای روستایی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها