کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

در این مطالعه عوامل مؤثر بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری در چهارچوب مدل تحلیل تمایزی با استفاده از اطلاعات فراهم آمده در سال 1392، از 97 بهره‌بردار واقع در حوزه آبخیز کلستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که افزایش بازدهی و عملکرد تولیدات زراعی، افزایش میزان آبدهی چاه‌های کشاورزی، افزایش اشتغال، افزایش بازدهی و عملکرد تولیدات باغی و افزایش میزان آبدهی چشمه‌ها در سطح 1% و متغیرهای افزایش درآمد بهره‌بردار، جلوگیری از سیل در راه‌ها و‌ افزایش قیمت اراضی باغات در سطح 5% اثر معنی‌‌داری بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری دارد. همچنین افزایش میزان آبدهی چاه‌های کشاورزی، افزایش بازدهی و عملکرد تولیدات زراعی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نگرش‌های مثبت و منفی نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها