تحلیل ارتباط پس‌انداز روستاییان و عرضه اعتبارات روستایی (مطالعه موردی پست بانک ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این مطالعه سعی شده است تا رابطه علی میان متغیرهای عرضه اعتبارات پست بانک و عرضه اعتبارات کل و نیز اثر پس‌انداز و تعداد دفاتر خدماتی پست بانک بر عرضه اعتبارات پست بانک ایران در مناطق روستایی با استفاده از داده‌های پانل مربوط به 27 استان در طول 6 سال (91-1386) مورد بررسی قرار گیرد.برای این منظور از رهیافت علیت گرنجر با استفاده از الگوی P-VAR برای تعیین جهت رابطه علی و از برآورد مدل به روش PLS برای اثر متغیرها بر اعتبارات روستایی پست بانک استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میان عرضه اعتبارات کل و عرضه اعتبارات پست بانک، رابطه علیت یکطرفه‌ای از اعتبارات پست بانک به اعتبارات کل وجود دارد. علاوه بر این، میان عرضه اعتبارات پست بانک و پس‌انداز روستاییان رابطه علیت دو‌طرفه‌ای وجود دارد. به نحوی که افزایش یک درصد در پس‌انداز روستاییان در دفاتر خدمات روستایی پست بانک، باعث افزایش 37/0 درصدی در عرضه اعتبارات پست بانک در مناطق روستایی خواهد شد. اثر تعداد دفاتر بر عرضه اعتبارات پست بانک نیز از لحاظ آماری معنادار نبود. لذا پیشنهاد می‌شود در جهت افزایش جذب پس‌اندازهای کوچک، با استفاده از روش‌های جدید تجهیز منابع از قبیل ارائه خدمات متمایز و خدمات نوین بانکداری در روستاها اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها