تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و به ‌ویژه کارآفرینی زنان موضوع خاص و مورد توجه جهان است. کارآفرینی زنان نه ‌‌‌‌تنها سبب کسب منفعت اقتصادی است، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد می‌نماید. هدف از انجام پژوهش پیمایشی حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام بود. زنان عشایر استان ایلام، جامعه آماری مورد مطالعه بودند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر تعیین شد و به روش نمونه گیری در دسترس نمونه‌های مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب اطمینان آلفای کرونباخ (89/0=α) تأئید گردید. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد میان زنان عشایر کارآفرین و غیر کارآفرین از نظر سن، سطح تحمل ابهام و وضعیت تأهل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد اما از نظر حمایت خانواده، شرایط فرهنگی اجتماعی، برخورداری از حمایت‌های دولت، استفاده از کانال‌های ارتباطی، ریسک پذیری، کنترل درونی، پشتکار، خلاقیت، استقلال طلبی، نگرش نسبت به کارآفرینی، میزان سرمایة اولیه، گذراندن دوره‌های آموزشی برای کسب مهارت و سرپرست خانوار بودن زنان عشایر کارآفرین و غیرکارآفرین استان ایلام  تفاوت معنی‌دار وجود دارد. طبق نتایج برآورد رگرسیون لاجیت، متغیرهای مستقل دارا ‌بودن سرمایه اولیه، گذراندن دوره‌های آموزشی کسب مهارت کارآفرینی، ریسک‌پذیری، استقلال طلبی، حمایت‌های دولت، شرایط فرهنگی اجتماعی و نگرش نسبت به کارآفرینی، بر متغیر وابسته‌ی احتمال کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام موثر شناخته شدند. ضریب تعیین کاکس-اسنل و نیجل کرک نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل مطالعه می‌توانند 72/1 تا 78/9 درصد از تغییرات متغیر وابسته (احتمال کارآفرینی) را پیش‌بینی کنند.
 

کلیدواژه‌ها