بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری اقتصاد کشاورزی

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان

چکیده

فقر و نابرابری درآمد دو عامل مهم نگران‌کننده در راه رسیدن به توسعه در کشورهای در حال توسعه است. در این راستا با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی و روستایی در اقتصاد کشور و با توجه به اینکه قسمت عمده­ای از جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می کنند، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه توزیع درآمد در بین خانوارهای روستایی شاغل در فعالیت­های کشاورزی و غیرکشاورزی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن در روستاهای شهرستان ابهر می­پردازد. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از داده­های آماری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر در سال 1392 بدست آمده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد، ضریب جینی افراد شاغل در بخش کشاورزی برابر با 0/55 و شاغلین غیرکشاورزی 0/56بوده است. همچنین 3 دهک بالای جامعه روستایی شهرستان ابهر، 73/4 درصد از هزینه­ی کل و سه دهک فقیر 3/5 درصد هزینه­ها را به خود اختصاص داده­اند. از سوی دیگر، یافته­های تحقیق مؤید این است که خانوارهای با سرپرست مسن­تر از سطح درآمد کمتری برخوردار بوده­ و خانوارهای با سرپرست مرد، بیشترین هزینه را داشته­اند. نتایج، حکایت از درآمد بالای خانوارهای با سرپرست با سطح تحصیلات بالاتر دارد. همچنین بین هزینه ناخالص سالانه خانوارهای با وضعیت شغلی مختلف، تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها