بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی اقتصادکشاورزی، دانشگاه کردستان

2 دکتری اقتصاد کشاورزی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

توجه ­به­ امنیت­غذایی­ در ایران­ همواره­ یکی ­از اهداف­ عمده ­برنامه­های ­توسعه ­روستایی ­­و کشاورزی بوده­ و دولت­ اقدامات نسبتاً وسیعی ­را برای ­بهبود آن ­انجام­ می­دهد. نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی، در اقتصاد ایران­ از جایگاه بالایی برخوردار می­باشد. در مطالعه حاضر به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر امنیت غذایی خانوار روستایی پرداخته شده است که با استفاده ازشاخص آزادسازی تجاری، شاخص­کلی امنیت غذایی و از روش ARDL در بازة زمانی 1391-1362 به تجزیه و تحلیل پرداخته است. برآورد متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی خانوار نشان داد که اثر درآمدهای نفتی و شاخص آزادسازی تجاری در بلند‌مدت بر امنیت غذایی خانوار مثبت و معنی‌دار اما اثر نقدینگی به صورت منفی است. پیشنهاد می­شود سیاست­های درآمدی دولت به نحوی باشدکه افزایش­کارایی در سیستم مالی با بهبود تخصیص منابع، موجبات رشد بالاتر اقتصادی را فراهم آورد که این رشد در بخش­کشاورزی به افزایش تولید و عرضه­ی محصولات کشاورزی منجر شود و در نهایت باعث افزایش درآمدهای کشاورزان شده و امنیت غذایی آنان را بالا ببرد.

کلیدواژه‌ها