بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار: مطالعه موردی تعاونی های زنان روستایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

نادیده گرفتن سهم زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی خانواده و همچنین ارزش افزوده‌ی ایجاد شده در بخش کشاورزی سبب شده است تأثیر ارزش کار آنها در محاسبات ملی در نظرگرفته نشود. در همین راستا، تعاونی‌های زنان روستایی به منظور حمایت از زنان روستایی به خصوص زنان سرپرست خانوار تشکیل شدند. در این مطالعه سعی شده است اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی‌های زنان بر درآمد خانوار در استان فارس بررسی شود. به همین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده بر اساس سابقه‌ی فعالیت، میزان سرمایه و تعداد اعضا، پنج تعاونی از شهرستان‌های شیراز، سپیدان، سروستان و پاسارگاد انتخاب و اطلاعات لازم از 103 عضو نمونه جمع‌‌آوری شد. بر اساس نتایج مدلquasi-reduced form  مشخص شد که مبلغ وام پرداخت شده از سوی تعاونی‌ها که زمینه اشتغالزایی زنان روستایی را فراهم کرده است اثر مثبتی بر درآمد خانوار آنها داشته است. بنابراین تشکیل و گسترش تعاونی‌های زنان و همچنین حمایت‌های مالی دولت از این تعاونی‌ها با پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین به منظور خوداشتغالی زنان روستایی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها