بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی مصرف اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته‌ی توسعه‌ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج

چکیده

اعتبارات کشاورزی از یک سو به دلیل کمبود درآمد کشاورزی برای سرمایه­گذاری و از سوی دیگر به علت ضرورت انجام سرمایه‏گذاری در این بخش، دارای اهمیت فراوان است. در تحقیق حاضر، عوامل مؤثر بر نحوه مصرف اعتبارات بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز، از آمار موجود در بانک کشاورزی و همچنین توزیع و تکمیل پرسشنامه بین 117 نفر از کشاورزان شهرستان هیرمند که در طی سال‏های 1390-1385 حداقل یکبار از بانک کشاورزی وام دریافت نموده­اند، جمع‏آوری شد. جهت تعیین عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیلات از روش اقتصاد سنجی و مدل لاجیت استفاده گردید. نتایج نشان داد، تنها متغیرهای بُعد خانوار، سطح تحصیلات و میزان کل درآمد سالیانه قبل از اخذ وام، با اطمینان 95 درصد و یا بیشتر از آن، اثر معنی‏داری روی احتمال تخصیص وام دریافتی به امور کشاورزی دارند. به علاوه، احتمال انحراف اعتبارات از هدف (فعالیت‏های کشاورزی)، بطور متوسط 37 درصد است.