نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی: روستای اُشتبین)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد کرج،

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

گردشگری روستایی گزینه مناسبی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی روستاها، با ایجاد فرصت های شغلی و همچنین به عنوان یکی از زمینه‌های توسعه روستایی، می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و ترقی نواحی روستایی ایفا کند. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه حاوی 30 متغیر بوده که روایی آن توسط کارشناسان مربوطه تأیید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (813/0) محاسبه شده است. جامعه آماری تحقیق 100 نفر از افراد روستای اُشتبین می‌باشند و برای انتخاب نمونه‌های آماری از روش نمونه‌گیری سیستماتیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می‌دهد که حضور گردشگران در روستا موجب افزایش ساخت و ساز، فروش بهتر تولیدات روستایی، افزایش قیمت کالا و خدمات و سطح عمومی بهداشت گردیده است.

کلیدواژه‌ها