تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

توسعه صادرات غیر نفتی یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می­شود. بخش کشاورزی به دلیل دارا بودن پتانسیل لازم در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی توانسته است، بخشی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دهد. سیب یکی از محصولات باغی است که بخش مهمی از صادرات غیر نفتی جهان را تشکیل می­دهد و ایران هم قابلیت لازم را در زمینه صادرات و تولید این محصول دارد. این مطالعه به بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی سیب پرداخته و همچنین عوامل مؤثر بر این جایگاه را مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین عوامل مؤثر بر این جایگاه از داده­های سری زمانی و الگوی رگرسیونی برای دوره­ی زمانی 2011-1974 استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که عوامل نرخ ارز حقیقی و تولید نسبی تأثیر معنی­دار و مثبت اما قیمت نسبی، تأثیر منفی معنی­دار بر این جایگاه دارد.

کلیدواژه‌ها