عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و گروه خودیار مالی در استان فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه بمنظور بررسی پذیرش برنامه های اعتباری خرد توسط روستاییان استان فارساز مدل لاجیت استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل 200 پرسش نامه در بین اعضای عضو در گروههای خودیار مالی و صندوق اعتبار خرد زنان روستایی انجام گرفت. طبق نتایج حاصل از این مطالعه، اطمینان و اعتماد بالا به برنامه ها در جهت ایجاد فرصت های شغلی، افزایش درآمد خانوار و افزایش استقلال و توان مالی افراد در گروه زنان تأخیر در تصمیم گیری را کاهش می دهد. به دلیل آنکه زنان عضویت در این گروه ها را راهی برای تامین مالی بیشتر و استقلال خانواده می دانند تأخیر کمتری جهت تصمیم در عضویت این گروهها دارند. همچنین مرد بودن سرپرست خانوار تأخیر در تصمیم گیری را کاهش می دهد. زنان و مردان با سواد و تحصیل کرده در هر دو گروه تأخیر کمتری در تصمیم گیری برای عضویت دارند و در نهایت افراد با سن های بالاتر به دلیل ریسک گریزی بیشتر یا عدم آگاهی و اطمینان کمتر، تأخیر زمانی زیادی برای عضویت دارند.

کلیدواژه‌ها