تعاونی‌های روستایی و توانمندی زنان روستایی: مطالعه‌ای بر تعاونی‌های روستایی در سمنان و مهدی‌شهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

سال‌ها است که توانمندی زنان در فرآیند توسعه مدنظر است و یکی از سیاست‌های اتخاذ شده در‌این باره شرکت‌های تعاونی زنان روستایی است.‌این پژوهش در پی آن است تا بداند که  تأثیر تعاونی‌های زنان روستایی بر توانمندی زنان چگونه است؟ برای پاسخگویی به‌این پرسش از نظریه پنج مرحله‌ای برابری و توانا سازی سارا لانگه استفاده شد.  برای پاسخ‌گویی به‌این پرسش یک طرح ترکیبی طراحی شد. بخش اول شامل روش کیفی به عنوان مطالعه اکتشافی و بخش دوم و اصلی شامل پیمایش بود. ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعه اکتشافی مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته و مشاهده بود و در پیمایش پرسشنامه‌ای توسط پژوهشگر فراهم شد. یافته‌ها حاکی از آن است که زنان در مرحله رفاه توانمندتر شده و  دسترسی آنان به منابع مالی و تصمیم‌گیری فزونی یافته‌است اما در کنترل منابع‌این سطح از توانمندی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها