عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

کشاورزی پایدار، نظامی است که ضمن مدیریت موفق در استفاده از منابع برای تامین نیازهای غذایی بشر، کیفیت محیط را حفظ و ذخیره منابع طبیعی را افزایش می دهد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فنی مؤثر بر دانش ذرت کاران در زمینه کشاورزی پایدار می باشد. برای انجام این پژوهش از روش لاجیت استفاده شد و جامعه مورد مطالعه ذرت­کاران شهرستان مرودشت بودند که براساس روش نمونه­گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 300  نفر کشاورز ذرت کار به طور تصادفی انتخاب شدند. بیشترین دغدغه کشاورزان برای شرایط لازم جهت استفاده از روش های کشاورزی پایدار، وجود استفاده از تکنولوژی های تولید است. مهمترین مشکل کشاورزان در پذیرش کشاورزی پایدار سیاست های دولت و فقدان دانش فنی مطرح شد. در نهایت روابطبینویژگىهاىشخصىکشاورزانباپذیرش کشاورزی پایدارنشانمى‌دهد که بین سن، میزان تحصیلات، سطح زیر کشت، مالکیت زمین، میزان استفاده از ماشین آلات کشاورزی، درآمد، تاثیر کلاس های آموزشی-ترویجی و میزان استفاده از سم رابطهمعنی دارىوجوددارد.

کلیدواژه‌ها