آسیب پذیری اقتصادی خانوارهای روستایی از پدیده خشکسالی در استان ایلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاریار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

در دنیای امروز خشکسالی از جمله مهم‌ترین بلایای طبیعی است که علی رغم تلفات انسانی کم در صورت وقوع، خسارت‌های اقتصادی و تبعات اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت. به همین جهت توجه به ویژگی‌ها، نقش و اثرهای خشکسالی در کشور با توجه به عدم مطالعه آن تا حال یک ضرورت اساسی می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای چند مرحله‌ای می باشد. حجم نمونه شامل 380 سرپرست خانوار روستایی می باشد. پس از مرور مطالعات مقدماتی، شاخص‌های اقتصادی آسیب‌پذیری استخراج شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خانوارهای روستایی در شهرستان شیروان و چرداول به لحاظ پارامترهای اقتصادی بیشترین آسیب‌پذیری را داشته اند و خانوارهای روستایی در شهرستان دره‌شهر با کمترین آسیب‌پذیری اقتصادی مواجه بوده اند.

کلیدواژه‌ها