سازوکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی صنایع دستی برای زنان روستایی شهرستان ایلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

چکیده

از جمله مشاغل کوچک و متوسط، مشاغل خانگی است که هزینه بالایی را به خانواده­ها تحمیل نمی­کند و در عین حال می­تواند سبب افزایش درآمد و در نهایت تولید ثروت در کشور شود. صنایع دستی به عنوان یکی از رایج ترین انواع مشاغل خانگی محسوب می شود. تحقیق حاضر نیز در همین رابطه با هدف تبیین  سازوکارهای توسعه­ صنایع دستی برای زنان روستایی شهرستان ایلام به انجام رسیده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق تمام جمعیت زنان روستایی فعال اقتصادی شهرستان ایلام به تعداد 500 نفر بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید شد و پایایی پرسشنامه  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 98% تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی مانند شاخص‌های فراوانی، میانگین ، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات و جهت دسته بندی سازوکارها از روش تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که سازوکارهای توسعه صنایع دستی برای زنان روستایی در پنج دسته شامل سازوکارهای سیاستی، آموزشی و ترویجی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیرساختی - نهادی دسته‌بندی شدند و این پنج عامل در مجموع حدود 67 درصد از واریانس کل را تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها