بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار ترویج و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

ارتقایحضورزناندرفعالیت­هایاجتماعی،اقتصادیوبرنامه­ریزیجهتگسترشمشارکتآنان،بویژهدر زمینه­هایاقتصادی،شرطیلازمبرایتوسعهپایدار است.اینامردرنواحیروستاییکهزناندر آن ازدیربازوبه‌طورسنتیدرکارها­یاقتصادیخانوادهمشارکتداشته­اند،ازضرورتبیشتریبرخورداراست، اما با وجود اینکهزنان روستاییعلاوهبرامورخانه­داری،همسرداریوتربیتفرزندان دربسیاری از فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی روستا  نیز سهیم­اند،از جایگاه ورتبه خاص اجتماعی و اقتصادی در جامعه­ی روستایی برخوردار نیستند .همچنین مطالعات محدودی در مورد موقعیت اقتصادی – اجتماعی آنان صورت گرفته‌است. لذا با توجه به ضرورت پژوهش، این مطالعه توصیفی – تحلیلی در جهت تحلیل وضعیت اجتماعی – اقتصادی زنان روستایی صورت گرفت. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 103 نفر از زنان روستای کهریز شهرستان کرمانشاه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و با روش نمونه گیری ساده تصادفی تشکیل دادند (274N=). نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 2/96 درصد زنان روستایی از موقعیت اجتماعی – اقتصادی پایین و متوسطی برخوردار بوده  و تنها 9/3 درصد زنان روستایی مورد مطالعه از وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالایی برخوردار هستند.  نتایج حاصل از رگرسیون لوجیت نیز نشان داد که از میان متغیرهای درنظر گرفته شده برای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان، متغیرهای میزان تحصیلات، تحرک اجتماعی و نگرش برابری جنسیتی دارای تأثیر معناداری بر ارتقای ضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان روستایی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها