نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون ( مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهرک صنعتی 2 اردبیل)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 . دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تجربیات کشوهای متعدد نشان می دهد، هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن نه تنها نقش اقتصادی با ارزش در مناطق روستایی ایجاد می نماید، بلکه منجر به اقتصاد خودرانشی نیز می‌گردد. هدف این مقاله بررسی شهرک‌های صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد که به استفاده از روش پیمایش انجام شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 79/0 الی 83/0 بدست آمد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، خانوارهای 9 روستای واقع در حواشی شهرک صنعتی 2 اردبیل می‌باشد که از این میان تعداد 340 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون آمارینشان داد که صنایع موجود در شهرک صنعتی 2 اردبیل در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیرامون دارای نقش ضعیفی بوده است به این معنی صنایع روستایی نتوانسته است موجب بهبود معابر روستایی، بهسازی  مسکن روستایی، سهولت رفت و آمد اهالی، افزایش تجهیزات رفاهی و امکانات زیربنایی گردد.

کلیدواژه‌ها