بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

چکیده

سیب یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی در جهان است که کشورهای زیادی در زمینه تولید و صادرات آن فعالیت می­کنند، که ایران هم در زمینه تولید و صادرات این محصول قابلیت لازم را دارد. هدف از این مقاله بررسی ساختار رقابت­پذیری در بازار جهانی سیب و همچنین جایگاه ایران در این بازار با استفاده از رویکرد رگرسیونی و همچنین شاخص هرفیندال است. به همین منظور و برای تعیین عوامل مؤثر، از داده­های سری زمانی برای دوره زمانی (2011-1974) استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد قیمت صادراتی، مقدار تولید داخلی تأثیر منفی معنی­دار و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معنی­دار در بر دارد. همچنین نتایج شاخص هرفیندال برای محصول سیب در دوره مورد بررسی بازار رقابتی را نشان می­دهد. با توجه به پتانسیل ایران در زمینه تولید و صادرات سیب، می­تواند با برنامه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­های مناسب در راستای تولید و صادرات این محصول جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی کسب کند.

کلیدواژه‌ها