چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

2 استادیارترویج و آموزش کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

3 دانشیارآموزش کشاورزی و عضو هیئت علمی، دانشگاه رازی

چکیده

از آنجایی که بازاریابی را می‌توان به‌عنوان عاملی در جهت  بهبود شرایط زندگی خانوارهای مولد عشایری و خودکفا ساختن آنان در روند توسعه درنظرگرفت، لذا تاکید بر جایگاه بازاریابی تولیدات عشایری به‌عنوان محل تبلور تمامی‌فعالیت‌های این جامعه برای دریافت سود، ایجاد درآمد و اشتغال حائز اهمیت است. بازاریابی برای جامعه‌ی عشایری به یکی از ناامیدکننده ترین چالش‌های پیش روی تولیدات عشایری تبدیل شده است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش ها و راهکارهای بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه(طایفه‌ی مرادپاشایی از ایل زنگنه) پرداخته است؛ این پژوهش کیفی کمی‌براساس هدف کاربردی و از لحاظ روش باتوجه به اهداف موردنظر توصیفی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش سرپرستان خانوار عشایر طایفه‌ی مرادپاشایی از ایل زنگنه(180نفر) بود؛ که حجم نمونه در بخش کمی‌با توجه به جدول مورگان 123 نفر تعیین گردید و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، در صورتی که روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند بود. روایی پرسش نامه توسط اساتید دانشگاه رازی تائید شد و پایایی از طریق محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ در قسمت‌های مختلف پرسش نامه به دست آمد؛ برای تجزیه و تحلیل داده‌های بخش کیفی از تحلیل محتوا از نوع ادراکی و در بخش کمی‌از نرم افزار spss16 استفاده شده است. نتایج نشان داد وجود چالشهای بازاریابی در حیطه‌های مختلف از جمله زیرساختی، اقتصادی، آموزشی، ارتباطی، عدم دسترسی وحمایتی حاکی از پایین بودن دانش افراد موردمطالعه در زمینه‌ی بازاریابی است  که این تلقی سطحی، بی تفاوتی وتوجه نکردن به مقوله بازار و مفاهیم مرتبط با آن موجب شده است تا همچنان موفق نبودن بازاریابی تولیدات عشایری تداوم یابد که به نوبه‌ی خود ازدست رفتن سود حاصله در قبال تحمل هزینه ها و زحمات متمادی تولید کنندگان،تولید و فروش یه روش سنتی، فروش کم وغفلت از روشهای درست و اصولی فروش تولیدات می‌شود.

کلیدواژه‌ها