عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مهاجرت های روستا به شهر از مهم‌ترین دلایل سالخوردگی شاغلان بخش کشاورزی است. از آن جا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می‌دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری و مناطق روستایی پدید آمده‌است. اگرچه عوامل اقتصادی از عوامل مهمی است که باعث مهاجرت جوانان روستایی به شهر ها می شود اما نیازهای دیگرِ این قشر از جامعه روستایی نباید دور از نظر بماند. لذا هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا بود. این مطالعه از نوع تحقیقات کمی بوده که با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری تحقیق را جوانان ساکن در دهستان سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند(. با روش نمونه­ گیری تصادفی از هر گروه در مجموع  291 نفر انتخاب شدند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای تحصیلات، تعداد سفر به شهر در ماه، فاصله از شهر، علاقه به محیط روستا، داشتن زمین زراعی و نداشتن توان مالی برای زندگی در شهر و کسب درآمد کافی در روستا می­توانند 60 تا 80 درصد از تغییرات متغیر وابسته (تمایل یا عدم تمایل به ترک روستا) را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها