بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)، بهبهان

2 مربی گروه آمار دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)، بهبهان

3 دانشجوی کارشناس ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

تغییر در شیوه زندگی برای یک قشر کم درآمد پیامدهای زیادی به همراه دارد خصوصا زمانی که منجر به از دست دادن یا تغییر شغل و حرفه اولیه درآمد می‌شود. از آنجایی که عشایر یک قشر کم درآمد و سازگار با شرایط سخت زندگی هستند پیشبینی میشود با اسکان عشایر و تغییر شرایط زندگی از کوچ نشینی به یکجانشینی تغییر یافته شرایط اقتصادی نیز دچار تغییر شود. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی تغییرات اقتصادی عشایر اسکان ایلشهر پرداخته است.روش تحقیق ترکیبی از روشهای میدانی، اسنادی و تحلیلی است. جامعه آماری130 خانوار میباشد که با توجه به فرمول کوکران 55  خانوار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اسکان در بعد اقتصادی سبب کم شدن تعداد دام­ها، تغییر منبعدرآمد از دامداری به کشاورزی، اشتغال، پس انداز بیشتر ساکنان و تا حدودی سبب بهبودی شرایط اقتصادی گردیده است همچنین هزینه‌های خانوارها در مقایسه با زمان قبل از اسکان بسیار افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها