ارزیابی اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستایی و کشاورزی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه اقتصاد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه اقتصاد

چکیده

با توجه به اینکه کشور ایران دارای مناطق مستعد برای انرژی خورشیدی می باشد و منابع انرژی فسیلی دچار محدودیت های زیادی مانند آلودگی و محدودیت استفاده هستند، استفاده از انرژی های نو خصوصاً انرژی خورشیدی اهمیت زیادی پیدا می کند. با توجه به پتانسیل های آب و هوایی ایران، در عمده مناطق کشور می توان از این انرژی پاک و ارزشمند و تمام نشدنی، استفاده کرد. لذا در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و اطلاعات کتابخانه ای مطالب جمع آوری شده و با استفاده از روش های ارزیابی اقتصادی (روش هزینه یکنواخت سالیانه) به کمک نرم‌افزار Excel ارزیابی صورت گرفته است. روستای نمونه 15 خانواری با مصرف 36 کیلووات ساعت برق در فاصله 5 کیلومتری شبکه در نظر گرفته شده است. سناریوی اول نرخ تورم 30 و نرخ بهره 25 درصد و سناریوی دوم با 17 درصد نرخ تورم و 20 درصد نرخ بهره صورت گرفته است. نتایج بیانگر آن است که تحت سناریوی اول در بخش روستایی و کشاورزی تا فاصله 4 کیلومتری شبکه استفاده از شبکه برق صرفه اقتصادی داشته اما از این فاصله به بعد استفاده از انرژی خورشیدی توجیه اقتصادی دارد. همچنین در سناریوی دوم تا فاصله 8/4 کیلومتری شبکه استفاده از شبکه برق توجیه اقتصادی داشته و از آن فاصله به بعد استفاده از انرژی خورشیدی توجیه اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها