بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کارآفرینی می‌تواند به عنوان یک مدل توسعه‌ی اقتصادی در جوامع روستایی در نظر گرفته شود. لذا کارآفرینی و خوداشتغالی دانش‌آموختگان کشاورزی در روستا از جمله مهم‌ترین سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی کشور است و از آن‌جایی که ویژگی‌ها و صلاحیت‌های افراد بر رفتار کارآفرینانه‌ی آنان مؤثر است، بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مؤلفه­ های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی به انجام رسید. جامعه‌ی مورد مطالعه دانشجویان سال آخر رشته مهندسی کشاورزی مقطع کارشناسی دانشگاه رازی بودند که160 نفر از آنان با روش نمونه­ گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با کمک پانل متخصصان و پایایی آن با مقدار ضریب آلفایکرونباخ( 82/0)تأیید شد. نتایج نشان داد که نیت کارآفرینی در اکثر دانشجویان متوسط است ( 25/76 درصد). بر اساس شاخص­های برازندگی، متغیرهای به کار رفته در پژوهش ( روحیه­ی توفیق طلبی، اراده، کنترل درونی، استقلال طلبی، خلاقیت و ریسک پذیری) مدل مناسبی برای تبیین تأثیر مؤلفه­های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی است. بر اساس مدل رگرسیونی نیز متغیرهای اراده و کنترل درونی می­توانند 47 درصد از تغییرات نیت کارآفرینی را تبیین کنند. بازبینی برنامه­ های آموزش عالی، برگزاری دوره­ها و کارگاه­های تخصصی، انتخاب شیوه­ های مناسب تدریس و تشکیل گروه­های تحقیقاتی در حوزه­ی کارآفرینی توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها