کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی اهمیت نسبی عوامل موثر بر تمایز سطوح مختلف کارایی کشاورزان در روستاهای شهرستان اسلامشهر با استفاده از چهارچوب مدل سه وجهی الگوی سه­شاخگی و مدل آماری تحلیل تمایزی چندگانه می­باشد. آنچه این موضوع را حایز اهمیت می­سازد آسیب پراکندگی و تفاوت عملکرد کشاورزان در یک منطقه روستایی و عدم توازن صرفه­های اقتصادی بین فعالان کسب و کار در عرصه تولید محصولات کشاورزی است. شناخت عوامل موثر بر تمایز اندازه کارایی کشاورزان، به سیاستگذاران کمک می­کند تا بر عواملی که از اهمیت بیشتری برخوردارند تمرکز یافته و به توسعه متوازن زنجیره ارزش افزوده تولیدات کشاورزی در روستا کمک نمایند. با توجه به وضعیت سطح زیرکشت کشاورزان منطقه و تنوع سطح زیرکشت بهره برداران زراعی در سطح روستاییان شهرستان اسلامشهر، روش نمونه­گیری طبقه­ای با تخصیص متناسب انتخاب شد. حجم نمونه آماری تحقیق به تعداد 195 نفر محاسبه و با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه­ها تکمیل گردید. نتایج مطالعه نشان داد عوامل ساختاری و محیطی مهمترین عوامل موثر بر شکاف کارایی در سطح کشاورزان منطقه می­باشند و در شاخه عوامل ساختاری، روش آبیاری زمین زراعی و میزان تحصیلات مهمترین عامل در احتمال قرار گرفتن در گروه با کمترین کارایی در مقایسه با دو گروه دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها