بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند

2 دانشیار،گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بیرجند

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر در بهبود جایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی است. رسیدن به توسعه ای پایدارآرزوی هر ملتی است  که با در نظر گرفتن زنان  ، رسیدن به این امر دست یافتنی می شود . اکثر پژوهشگران توسعه براین عقیده اند که شناخت نقش و جایگاه زنان در روستاها ، دستیابی به توسعه ای پایدار را امکان پذیر می‌ سازد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان در روستاهای استان کرمانشاه می پردازد . جامعه آماری شامل 400 نفراز زنان روستایی درروستاهای استان بود که برای نمونه گیری از هر منطقه جغرافیایی استان یک روستا به تصادف انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب  200نفر {برحسب محاسبه فرمول کوکران } انتخاب شدند . برای گرد آوری اطلاعات ازابزار پرسشنامه استفاده شد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که 38/5% زنان در جایگاه اجتماعی پایین ،52 %زنان در جایگاه متوسط جامعه و  5/ 9% زنان در جایگاه بالای جامعه قرار دارند ؛ و همچنین متغیر‌های ؛ اعتماد به نفس ، میزان تحصیلات ، تحرک اجتماعی ، مشارکت اقتصادی  و...اثر مثبتی دربهبود جایگاه زنان در روستاها دارد .

کلیدواژه‌ها