نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری و استاد دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

پایداری اقتصادی عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی شناخته می شود. پژوهش حاضرباتوجه مشکلات منطقه مورد مطالعه نظیر درآمد محدود و ناپایدار، عدم تنوع درفعالیت های اقتصادی، کمبود فرصتهای اشتغال، گسترش بیکاری وبه تبع آن مهاجرتهای روستایی و با هدف تبیین عوامل مؤثر در پایداری اقتصادی و بویژه بررسی نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی درپایداری اقتصادی تدوین گردیده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی در قالب تکمیل پرسشنامه،مشاهده مستقیم و علنی ومصاحبه انجام شده است.برای بررسی نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در  پایداری اقتصادی روستاها ازآزمون من ویتنی و آزمونTاستفاده گردیده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاهای دارای سکنه بخش مرکزی شهرستان زنجان و15048خانوار ساکن در آن می باشدکه با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد156خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی چه نقشی در پایداری اقتصادی روستاهای منطقه مورد مطالعه دارد. نتایج تحقیق نشانگرآن است که استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی باعث افزایش پایداری اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه می گردد.

کلیدواژه‌ها