شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ایران

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر اساس دیدگاه مدیران و کارشناسان آن سازمان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی‌ـ‌ همبستگی می‌باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. مدیران، معاونت‌ها و کارشناسان این سازمان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری، تعداد 180 نفر به صورت طبقه ای متناسب و بر اساس هر گروه از میان 350 نفر جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه‌ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب‌نظران در حوزه کشاورزی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون مقدماتی انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ 828/0 به دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحقیق و متغیر وابسته مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که شش متغیر مهم‌ترین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر وابسته تحقیق بوده که به طور تعاملی 64/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها