ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام , دانشگاه ورامین- پیشوا

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر روند پیشرفت تکنولوژی بر اجزای مازاد رفاه اجتماعی صنعت شیر طی دوره (1395 - 1365) در شهرستان ورامین می‌باشد. در این مطالعه ابتدا توابع عرضه و تقاضای شیر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد و سپس تاثیر بهبود تکنولوژی بر مازاد رفاه تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و رفاه اجتماعی در قالب سه سناریو 1، 5 و 10 درصد کاهش قیمت، ناشی از بهبود تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج این مطالعه کشش قیمتی تقاضا و عرضه صنعت شیر در شهرستان ورامین به ترتیب معادل 10/0- و 201/0 برآورد شد. همچنین نتایج تعیین اجزای مازاد رفاه اجتماعی نشان داد که در تمامی سناریوها مازاد رفاه مصرف‌کنندگان در اثر کاهش قیمت حدود 2 برابر بیشتر از مازاد رفاه تولیدکنندگان در صنعت تولید شیر در شهرستان ورامین بوده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری نامناسب در صنعت شیر و کاهش درآمد واحدهای تولیدی باعث شده است که پیشرفت تکنولوژی منافع ناچیزی برای تولیدکنندگان داشته باشد به طوری که تغییرات منافع مصرف‌کنندگان دو برابر منافع تولیدکنندگان بوده است.

کلیدواژه‌ها