ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 دانشیارترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار تهیه شده است. روش شناسی مقاله حاضر از نظر نوع توصیفی و علی- ارتباطی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1000 نفر از باغداران شهرستان گرمسار در سال 91-1390 است که از جامعه آماری فوق 135 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه است که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق بر اساس آلفای کرنباخ 84/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مبین آن بود که بیش از 34 درصد از تغییرات توسعه کشاورزی ارگانیک تحت تاثیر پنج عامل مساحت زمین، ساز و کارهای اجتماعی- فرهنگی، ساز و کارهای روانشناختی، ساز و کارهای اقتصادی و جنسیت بوده است.

کلیدواژه‌ها