نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

چکیده

گردشگری روستایی شکلی از فعالیت اقتصادی است که پیرامون شهرها و نقاط دارای شکل و بافت روستایی، انجام می‌گیرد و در بردارنده آثار مثبت و منفی برای روستا، انسان و طبیعت می‌باشد. این پژوهش با هدف شناسایی اثرات گردشگری در توسعه روستاهای شهرستان ایلام، به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین دهستان های شهرستان ایلام بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 380 نفر تعیین گردید و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب نمونه گیری انجام شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید(82/0 α=). به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که اثرات ناشی از ورود گردشگران به مناطق روستایی شهرستان ایلام درچهار دسته اثرات اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی-آموزشی، زیست محیطی و زیرساختی می شوندکه اثرات اجتماعی-اقتصادی مهمترین اثرات گردشگری در توسعه ن روستایی این ناحیه می باشند.

کلیدواژه‌ها