بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی (مورد: مطالعه: روستای توشن‌، شهرستان گرگان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان

2 استادیارگروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

    تحقیق­ حاضر با رویکرد توصیفی­_­تحلیلی و با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست­محیطی اجرای طرح هادی روستایی صورت پذیرفت. جامعه ­آماری این پژوهش کلیه سرپرستان­ خانوار روستای توشن می­ باشند که تعداد 200 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به­ عنوان نمونه تعیین شده ­اند و مورد سنجش قرار گرفتند. بعد از تأیید روایی پرسشنامه به­ منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق، پیش‌آزمون انجام شد و مقدار آلفای­ کرونباخ محاسبه شده برای مؤلفه­ های اصلی پرسشنامه 74% بدست آمده­ است. نتایج به­ دست آمده حاکی از آن است که اجرای طرح­ هادی در روستای ­توشن سبب افزایش رضایتمندی ساکنین در زمینه­ های؛ کیفیت آب­آشامیدنی، مقاوم­سازی بناها، تأسیسات و خدمات عمومی، ایجاد فرصت­های شغلی جدید و افزایش درآمد ناشی از گسترش خانه­های ویلایی، خدمات­ بهداشتی- درمانی و خدمات پست­ بانک شده ­است. ولی در رابطه با گسترش فعالیت­های تولیدی، جمع­آوری و دفع زباله ­ها، فاضلاب­ خانگی، کیفیت پوشش ­معابر و کوچه­ ها، ایجاد امکانات فرهنگی­_­هنری و ورزشی و پارک و فضای­س بز میزان رضایت مطلوب نیست. لذا توجه به مدیریت­مشارکتی، شرکت و حضور فعال مردم در حفظ تأسیسات زیربنایی احداث شده، نظارت بیشتر بنیاد مسکن بر نحوه کار پیمانکاران، فراهم کردن زمینه­های شغلی و گسترش فعالیت­های تولیدی و کارگاهی، ایجاد پارک و فضای­سبز، افزایش فضاهای فرهنگی و ورزشی، آگاهی دادن روستاییان درباره ماهیت طرح هادی، ارائه تسهیلات و منابع مالی و اعتباری به روستاییان  بایددر اولویت برنامه­ ریزی­ ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها