تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانش‌آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی بهره‏وری عوامل تولید در باغات چای استان گیلان شکل گرفت. داده‏های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 314 چایکار در سطح استان در سال 1395 جمع‏آوری شد. تابع تولید ترانسندنتال به عنوان تابع برتر انتخاب و با استفاده از آن مقادیر بهره‏وری متوسط، نهایی و کشش‏ها محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نهاده‏های زمین، نیروی‏کار، کود شیمیایی و متغیر تجربه اثر مثبت و معنی‏داری در تولید این محصول دارند. همچنین سطح زیرکشت بیشترین بهره‏وری متوسط (45/6022 کیلوگرم) و نهایی (03/9272 کیلوگرم) را دارد و با افزایش سطح زیرکشت باغات، بهره‏وری نهایی و متوسط دو نهاده سطح زیرکشت و نیروی‏کار افزایش یافته و بهره‏وری نهایی کود ‏شیمیایی منفی می‏شود.  محاسبات کشش‏های تولید بیانگر این است که استفاده از زمین در ناحیه یک تولیدی صورت گرفته و به ازاء یک درصد افزایش در سطح زیرکشت میزان تولید معادل 58/1 درصد افزایش می‏یابد. بر اساس یافته‏های پژوهش پیشنهاد می‏شود که از طریق راهکارهای مطلوب مانند تشکیل تعاونی‏های تولیدی افزایش سطح زیرکشت باغات (افزایش اندازه واحد تولیدی) مدنظر قرار گرفته و از طریق آموزش و ترویج روش‏های صحیح مصرف کود به کشاورزان، مصرف این نهاده کاهش یابد.