بررسی اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 عضو هئیت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می­گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر می­رسد. از مهمترین سیاست­های حمایتی بخش کشاورزی در کشور ما، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب گردیده و بر اساس این قانون دولت موظف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کندو حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از مدل­های رگرسیونی به بررسی تاثیر سیاست­های حمایتی دولت نظیر واردات، قیمت برنج و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج نشان داد قیمت تضمینی با یک وقفه اثر مثبت و معناداری بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می­باشد. همچنین واردات اثر منفی بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر نیز برابر با 7/0- حاصل گردید. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول نیز تأثیر منفی بر عرضه برنج داشته است.

کلیدواژه‌ها