نمایه نویسندگان

ا

 • احمدپور برازجانی، محمود بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی مصرف اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 52-64]
 • اسکندری، آذر بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی مصرف اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 52-64]
 • اشراقی، فرشید تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 78-89]
 • اشراقی، فرشید بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 31-43]
 • اشراقی سامانی، رویا تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 1-12]
 • امینی، مسلم عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]

ب

 • بارانی، نادر بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی مصرف اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 52-64]
 • بخشوده، محمد بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار: مطالعه موردی تعاونی های زنان روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • بخشوده، محمد عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و گروه خودیار مالی در استان فارس [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]

پ

 • پورسعید، علیرضا آسیب پذیری اقتصادی خانوارهای روستایی از پدیده خشکسالی در استان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 57-66]

ث

 • ثمری، داود تعاونی‌های روستایی و توانمندی زنان روستایی: مطالعه‌ای بر تعاونی‌های روستایی در سمنان و مهدی‌شهر [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 15-36]
 • ثمری، داوود نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی: روستای اُشتبین) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]

ج

 • جنگ چی کاشانی، سمیه بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-31]

چ

 • چام چام، جیران بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • چراغی، طیبه تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 1-12]

ح

 • حاجی علیانی، سارا چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-62]
 • حیدری ساربان، وکیل نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون ( مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهرک صنعتی 2 اردبیل) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 19-30]
 • حمداللهی، علیرضا ارزیابی اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستایی و کشاورزی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 83-100]

خ

د

 • دهداری، سمیه بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]

ر

 • رحیمی بدر، بیتا نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی: روستای اُشتبین) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • رضایی، اعظم تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 81-100]
 • رضایی، حسین تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 81-100]
 • رنجبر، نجمه تعاونی‌های روستایی و توانمندی زنان روستایی: مطالعه‌ای بر تعاونی‌های روستایی در سمنان و مهدی‌شهر [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 15-36]

ز

 • زارعی، نسیبه بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-38]

س

 • سالارپور، ماشاالله ارزیابی تنوع درآمدی روستاییان شهرستان زابل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 69-80]
 • سالک، میترا نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی: روستای اُشتبین) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • سعیدی، سیده بصیره بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-38]
 • سعدوندی، مهسا عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-72]

ش

ص

 • صالحی ویسی، محمد بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]
 • صائب، شراره نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون ( مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهرک صنعتی 2 اردبیل) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 19-30]
 • صی محمدی، سمیره عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-72]

ط

 • طیبی، زهرا عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و گروه خودیار مالی در استان فارس [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]

ع

 • علی بیگی، امیرحسین چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-62]
 • علیرضانژاد، سهیلا تعاونی‌های روستایی و توانمندی زنان روستایی: مطالعه‌ای بر تعاونی‌های روستایی در سمنان و مهدی‌شهر [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 15-36]

ف

 • فرجی، محمد بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]

ق

 • قادرزاده، حامد بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-38]
 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-72]
 • قسامی پور، آرزو عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]

ک

 • کاظمی، روح انگیز بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]

گ

 • گلشنی، زهرا آسیب پذیری اقتصادی خانوارهای روستایی از پدیده خشکسالی در استان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 57-66]

م

 • محمدی، هادی ارزیابی اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستایی و کشاورزی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 83-100]
 • محمد زاده، شهرام تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 81-100]
 • محمودی، سمیرا بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-31]
 • میرک زاده، علی اصغر بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • میرک زاده، علی اصغر چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-62]
 • مظفری، زانا عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • ملکی، طاهره بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • موسوی، سید نعمت‌اله عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]

ن

 • ناصری، ستار سازوکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی صنایع دستی برای زنان روستایی شهرستان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 101-115]
 • نجفی کاکاوند، الهام بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]

و

 • واحدی، مرجان سازوکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی صنایع دستی برای زنان روستایی شهرستان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 101-115]

ی

 • یاسوری، مجید بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-31]
 • یوسفیان، نازنین تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 78-89]
 • یوسفیان، نازنین بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 31-43]