دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، انتشارات، زمستان 1393 
1. تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان

صفحه 1-10

سیده محدثه ضیایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی