دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، انتشارات، بهار 1394، صفحه 1-89 
3. بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی

صفحه 31-38

سیده بصیره سعیدی؛ حامد قادرزاده؛ نسیبه زارعی


7. تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 78-89

فرشید اشراقی؛ نازنین یوسفیان؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی